Blagovne znamke

Najbolj iskano

ograje ograja živex ograje živex živex ograje ograjni sistemi kamini panelne ograje kamin peči peč ograje za vrt božič vrtne ograje ogrevanje novo leto gnojilo mesoreznica ročna mesoreznica novoletne lučke iskra mesoreznice mesarski nož drva škarje pirotehnika lučke novoletne mesarski kavlji kavlji ograjo

Akcije

Vse akcije

EKSPLOZIVI IN PIROTEHNIKA

 

Nakup pirotehničnih izdelkov

Pirotehnični izdelek je vsak izdelek, ki vsebuje eksplozivne snovi, pirotehnične snovi ali eksplozivno mešanico snovi, ki proizvajajo toploto, svetlobo, zvok, plin ali dim ali kombinacijo takih učinkov, ki so posledica eksotermnih kemičnih reakcij. Njihova uporaba je lahko ob nepravilni uporabi zelo nevarna.

Vsak pirotehnični izdelek mora biti označen v slovenskem jeziku in mora vsebovati navodila za varno uporabo, zato kupujte pirotehnične izdelke le pri pooblaščenih trgovcih za prodajo pirotehničnih izdelkov na drobno. Ti so strokovno usposobljeni za tovrstno prodajo in kupcu lahko svetujejo.

Nakup pirotehničnih izdelkov pri preprodajalcih (npr. na tržnici) odsvetujemo, saj ti izdelki niso označeni v skladu z zakonom in podzakonskimi akti in niso opremljeni z navodili za varno uporabo v slovenskem jeziku, tovrstna prodaja pa je tudi prepovedana.Proizvodnja ali promet z eksplozivi in s pirotehničnimi izdelki

Proizvodnja eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov je njihova izdelava, preizkušanje, obdelava ali predelava za lastno uporabo ali zaradi nadaljnje prodaje, razen izvajanje ognjemetov ter uničevanje lastnih proizvodov. Promet z eksplozivi ali s pirotehničnimi izdelki pa je trgovina, uporaba, izvajanje ognjemetov, ravnanje, skladiščenje, priprava eksplozivov na delovišču in uničevanje eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov.


S proizvodnjo ali prometom z eksplozivi ali s pirotehničnimi izdelki se lahko ukvarja pravna oseba oziroma podjetnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za poslovanje in posebne pogoje. Z dejavnostjo lahko začne, ko pridobi posebno dovoljenje pristojnega organa. Za izdajo dovoljenja za proizvodnjo eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov, promet z eksplozivi, trgovino na debelo s pirotehničnimi izdelki ter dejavnost izvajanja ognjemetov je pristojno Ministrstvo za notranje zadeve RS. Za izdajo dovoljenja za trgovino s pirotehničnimi izdelki na drobno je pristojna upravna enota, kjer se bo dejavnost opravljala. 

Ko pravna oseba ali podjetnik pri opravljanju svoje dejavnosti potrebuje pirotehnične izdelke, ki se vgrajujejo v vozila, varnostne kovčke ali gasilne naprave z vgrajenim pirotehničnim izdelkom oziroma opravlja trgovino, uporablja, ravna ali skladišči pirotehnične izdelke kategorije 1, ki so namenjeni  za uporabo v stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih, ne potrebuje posebnega dovoljenja pristojnega organa.


Kdaj je dovoljena prodaja in uporaba pirotehničnih izdelkov

Prodaja in uporaba pirotehničnih izdelkov sta dovoljena vse leto, razen izdelkov, katerih glavni učinek je pok. Ti so podvrženi strožjemu režimu, tako pri prodaji kot pri uporabi. 

Prodaja pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le od 19. do 31. decembra, njihova uporaba pa je dovoljena samo v času od 26. decembra do 2 . januarja.

Prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije 2 in 3, katerih glavni učinek je pok (npr. petarde), je v Republiki Sloveniji strogo prepovedana.


Ognjemetni izdelki kategorije 1 so izdelki, ki predstavljajo zelo majhno nevarnost, povzročajo zanemarljivo raven hrupa in so namenjeni uporabi v strnjenih naseljih, vključno z ognjemetnimi izdelki, ki so namenjeni uporabi v stanovanjskih zgradbah in drugih zaprtih prostorih. Ne glede na to je izdelke, ki imajo glavni učinek pok, prepovedano uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javni shodi in javne prireditve.

 


Starostne omejitve pri prodaji pirotehničnih izdelkov

Zaradi nevarnosti uporabe pirotehničnih izdelkov za osebe, ki niso strokovno usposobljene, je njihov nakup pogojen z določeno starostjo.

Glede na vrsto uporabe, namen, raven nevarnosti in raven hrupa, ki ga pirotehnični izdelek povzroča, so pirotehnični izdelki razvrščeni v ognjemetne izdelke (kategorija 1, 2, 3, 4), pirotehnične izdelke za odrska prizorišča (kategorija T1 in T2) in druge pirotehnične izdelke (kategorija P1 in P2).


Pirotehnične izdelke posameznih kategorij ni dovoljeno prodajati fizičnim osebam, ki so mlajše od:
- 14 let za kategorijo 1,
- 16 let za kategorijo 2,
- 18 let za kategorije 3, P1 in T1.


Iz kategorije 3 sta fizični osebi dostopni le dve vrsti pirotehničnih izdelkov, in sicer:
- baterije in kombinacije do 1000 g neto mase eksplozivnih snovi,
- fontane do 750 g neto mase eksplozivnih snovi.

Vsi ostali pirotehnični izdelki iz kategorije 3 fizičnim osebam niso dostopni, pač pa jih lahko kupuje, poseduje in uporablja samo pravna oseba in podjetnik, ki ima dovoljenje za promet s pirotehničnimi izdelki.

Prodajalec sme od fizične osebe, za katero domneva, da ni dovolj stara za nakup določenega pirotehničnega izdelka, zahtevati, da dokaže svojo starost z javno listino.Strokovna usposobljenost za delo z eksplozivi ali s pirotehničnimi izdelki


Strokovno usposobljena je tista oseba, ki so ji izdali certifikat za ravnanje z eksplozivi ali s pirotehničnimi izdelki ali za njihovo uporabo.

Strokovna usposobljenost je potrebna za naslednja dela z eksplozivi ali s pirotehničnimi izdelki:
- pomožna dela v vseh dejavnostih, kjer se dela z eksplozivi ali s pirotehničnimi izdelki;
- streljanje z možnarji;
- polnjenje streliva za lastno uporabo;
- delo v proizvodnji eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov;
- delo v neposredni prodaji ali pri skladiščenju eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov;
- delo odgovornih oseb v proizvodnji ali prometu z eksplozivi ali s pirotehničnimi izdelki;
- minerska dela;
- izvajanje ognjemetov in specialnih pirotehničnih učinkov;
- uničevanje eksplozivov ali pirotehničnih izdelkov.


Strokovna usposabljanja so:
osnovna: namenjena vsem zgoraj navedenim delom z eksplozivi ali s pirotehničnimi izdelki;
specialistična: namenjena za specialna minerska dela in za specialne pirotehnične učinke;
obnovitvena: namenjena obnavljanju znanj, pridobljenih v okviru osnovnega ali specialističnega usposabljanja in spoznavanju novosti.


Certifikat o strokovni usposobljenosti izda komisija za preverjanje strokovne usposobljenosti za delo z eksplozivi pri Ministrstvu za notranje zadeve kandidatu, ki je uspešno opravil preverjanje strokovne usposobljenosti.

 

 
Katere eksplozive smemo dati v promet v Republiki Sloveniji

Eksplozivi so trdne ali tekoče eksplozivne snovi ali zmesi in eksplozivni predmeti, ki vsebujejo eno ali več eksplozivnih snovi, ki pri kemični reakciji sproščajo pline, katerih tlak in hitrost so takšni, da lahko uničijo okolico.

Eksplozivi so tudi pirotehnične snovi ali zmesi, pri katerih se tvorijo toplota, svetloba, zvok, plin, megla ali dim ali njihove kombinacije, ki so posledica neeksplozivnih, samodejnih in eksotermnih kemičnih reakcij. Glede na nevarnost so razvrščeni v podrazrede: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 in 1.6.

Eksplozive se sme dati v promet, ko so njihovo skladnost ugotovili po predpisanem postopku in imajo oznako CE. Preden dajo eksplozive v promet, jih je treba priglasiti Ministrstvu za notranje zadeve, ki izda potrdilo o priglasitvi.

Eksplozive lahko ministrstvu priglasi le pravna oseba ali podjetnik, ki ima dovoljenje za proizvodnjo ali promet z eksplozivi.


Vlogi za priglasitev
je treba predložiti:

- listino o skladnosti, ki jo izda priglasni organ za ugotavljanje skladnosti eksplozivov (uradno prevedeno v slovenski jezik);
- navodila proizvajalca o načinu uporabe, skladiščenja in uničenja (uradno prevedena v slovenski jezik);
- fotografijo eksploziva.

 

Vir: MNZ